O firmie

Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna dla Klientów

 

BARTEX Sp. z o.o.

14-400 Pasłęk ul. Dworcowa 4a

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

               

BARTEX Sp. z o.o. 14-400 Pasłęk ul. Dworcowa 4a

 

dane kontaktowe:  tel. 55 249 99 30    mail: info@bart-ex.pl    

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w związku z przygotowaniem i wykonywaniem umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz realizacji przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą być tylko podmioty współpracujące z Administratorem, np. utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, wykonujące rozliczenia podatkowe i uprawnione organy państwowe.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania zawartej umowy, a po jej zakończeniu, okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia albo dochodzenia ewentualnych roszczeń dotyczących zrealizowanej umowy.

Jako Administrator Danych Osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

 

Administrator Danych Osobowych